Giften aan goede doelen als aftrekpost bij aangifte inkomstenbelasting 2018

Geef je wel eens geld aan goede doelen, bijvoorbeeld aan een stichting die in oorlogsgebieden vluchtelingen helpt, of doe je vrijwilligerswerk waar je geen vergoeding voor krijgt? Dan kun bij je aangifte inkomstenbelasting bij ‘persoonsgebonden aftrek’ gebruik maken van de aftrekpost ‘giften’.

Wat betekent persoonsgebonden?
Het begrip ‘persoonsgebonden’ omvat fiscale aftrek van giften, maar bijvoorbeeld ook van partneralimentatie en zorgkosten die niet door je zorgverzekeraar vergoed zijn.
Heb je een fiscaal partner? Dan kun je de aftrek net als bij niet persoonsgebonden aftrekposten optimaal over jezelf en je partner verdelen.

Periodieke giften en gewone giften
Giften kun je onderscheiden in periodieke giften en gewone giften. Dit verschil moet je maken omdat voor aftrek van periodieke en gewone giften andere voorwaarden gelden.
Periodieke giften zijn giften die je schriftelijk bent overeengekomen met de ontvanger, voor de duur van minimaal 5 jaar. In het verleden had je daar een notariële akte voor nodig, maar vanaf 2014 hoeft dat niet meer. Een schriftelijke overeenkomst, ook genoemd ‘onderhandse schenkingsakte’, is nu voldoende. Het voordeel is, dat deze giften onder voorwaarden altijd volledig aftrekbaar zijn.
Gewone giften zijn aftrekbaar voor zover ze de drempel van 1% van je drempelinkomen overschrijden.

Drempelinkomen
Je drempelinkomen is het bruto inkomen in box 1, box 2 en box 3 van jou en je partner minus de niet persoonsgebonden aftrekposten. Je giften moeten de drempel met een minimum van
€ 60,- overschrijden. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen.
Geef je al jaren bedragen aan een goed doel, maar heb je (nog) geen schenkingsakte? Dan kunt je het goede doel vragen om zo’n schriftelijke overeenkomst op te stellen. Of, als je mij een email stuurt, dan kan ik je een voorbeeld laten zien.

Voorwaarden aftrekbaarheid periodieke en gewone giften: ANBI status

Gewone giften zijn boven de drempel (1% van je drempelinkomen) aftrekbaar als ze worden gedaan aan
1. een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
2. een culturele ANBI
3. een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

Periodieke giften zijn aftrekbaar als ze worden gedaan aan:
1. een ANBI
2. een culturele ANBI
3. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid én minimaal 25 leden

Wil je de ANBI status van je goede doel checken? Dat kan hier.

Vrijwilligerswerk als gift aftrekbaar stellen.
Doe je vrijwilligerswerk en zie je af van onbelaste vergoedingen, omdat je geen geld van het goede doel wilt ontvangen? Dan kun je het afzien van een vrijwilligersvergoeding van een (culturele) ANBI als gift aftrekbaar stellen.
Let op: je moet dan wel reëel recht hebben gehad op een vergoeding. Als de ANBI geen intentie heeft om vrijwilligers een onbelaste vergoeding te verstrekken, heb je geen reëel recht op de vergoeding en kun je deze niet als gift beschouwen. De voorwaarden voor aftrek in deze situatie, vind je op de website van de Belastingdienst.

Krijg je geen vrijwilligersvergoeding, maar maak je wel kosten voor de (culturele) ANBI?
Dan kun je de werkelijk gemaakte kosten onder voorwaarden ook aftrekken als gift. Daarbij is van belang of je van de ANBI een vergoeding kunt krijgen voor de gemaakte kosten.

Zie je af van de vrijwilligersvergoeding én maak je kosten die niet door de ANBI worden vergoed?
En behoren deze kosten naar maatschappelijke opvattingen wel te worden vergoed? In dat geval telt voor de aftrek van de werkelijke kosten alleen het deel mee dat hoger is dan de vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld
Jan heeft recht op een vrijwilligersvergoeding van € 600 van de ANBI. Voor deze ANBI heeft hij daarnaast € 760 aan autokosten gemaakt (4.000 km a € 0,19). Deze autokosten zijn naar maatschappelijke normen aanvaardbaar. Jan ziet af van zijn vrijwilligersvergoeding. Jan mag daarom € 600 als gift in aanmerking nemen. Voor de autokosten mag Jan daarnaast nog € 160 (€ 760 – € 600) in aftrek brengen.

Meer weten?
Heb je gewone giften gedaan en zou je daar periodieke giften van kunnen maken of heb je andere vragen over je belastingaangifte? Neem gerust contact met mij op.

Wil je efficiënt je stukken verzamelen of wil je dat ik je aangifte doe, vraag dan naar de generieke stukkenlijst 2018. Of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek over jouw belastingzaken.

Want zoals altijd bij Savass Financiële Dienstverlening: zo’n gesprek in kosteloos, vrijblijvend en verplicht je tot niets.

Lees ook: